Üçlü Birlik Delilleri Nelerdir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde, ”Üçlü Birlik” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik – Kutsal Kitap’ımızın ilk kitabı olan Yaratılış, şu ayetle başlar,“Başlangıçta  Tanrı göğü ve yeri yarattı.” (Yar. 1:1) Gökler ve dünya yaratılmış ve daha sonra da insan yaratılmıştır. Bize verilen yetilerle Tanrı’yı kavrayabiliyoruz.

Yaşadığımız toplumdaki çoğu kişiler bizlere, siz üç tanrıya inanıyorsunuz ve ‘Tanrı çocuk sahibi oldu’ diyerek Tanrı’ya hakaret etmiş oluyorsunuz diyor. Buna karşılık verdiğimiz yanıt şudur:

Bizde tek Tanrı’ya inanıyoruz. Tanrı Tektir ve ondan başka İlah yoktur. Tanrı tek bir varlık olduğu halde üç kişide kendini gösterir. Bu da bizi Üçlü Birlik inancına götürür.

Üçlü Birlik kelimesi Kutsal Kitap’ta geçmez. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın tek olduğu açık ve nettir. Ancak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un tanrılığını da aynı netlikle görmekteyiz. Tanrı’nın bu üç karakteri sonradan yaratılmış değildir, başlangıçtan beri var olan karakterleridir. Buna Kutsal Kitap’ın hem Eski Ahit (Tevrat – Zebur ve Peygamber kitapları) hem Yeni Ahit (İncil) bölümünden deliller getirebiliriz.

üçlü birlik
Üçlü Birlik: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

Üçlü Birliği Nerede Görüyoruz?

Yaratılış 1:26, “Tanrı, ‘insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım’ dedi.” Burada açık bir şekilde de görüldüğü gibi bir çoğulluk vardır. ‘Kendi suretimde’ değil, ‘suretimizde’ diyerek, burada birden fazla karakterin varlığını anlamamızı sağlıyor.

Yaratılış 3:15, “Seninle kadını, Onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen O’nun topuğuna saldıracaksın”. Burada açık bir şekilde anlaşıldığı gibi, kadının soyu diyerek bakireden doğan tek bir kişiyi, yani Mesih İsa’yı kast ediyor. Yuhanna 1:1-3,  ”Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O Tanrı’yla birlikteydi. Herşey  O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı…”

Yuhanna 1:14 şöyle devam eder “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.” Dediğimiz gibi, İsa Mesih doğuşla birlikte var olan değil, başlangıçtan beri var olandır. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, İsa Mesih’in doğuş tarihi, O’nun varlığının tarihi değildir. O, dünya yaratılmadan önce de var olduğunu açıkça bildirdi. Ama doğumu ile birlikte beden almış ve aramızda yaşamıştır. Dünyaya gelmesiyle birlikte Üçlü Birlik’teki varlığı daha çok belirgin hale geldi. Ölümden dirildikten sonra göğe çıktığında, Baba’dan gelen Kutsal Ruh’u bize göndererek buna tam bir mühür vurmuş oldu.

İslam inancına göre O sadece bir peygamberdir. O’nun hakkında farazi şeylere inanılmaktadır. İslam kaynaklarında İsa Mesih hakkındaki aktarılar, O’nun hakkında İncil’de havariler tarafından aktarılan tanıklıklarla ve tarihsel olaylarla çelişir.

Mesih’in Tanrısallığı

İsa Mesih öyle şeyler yapmış, öyle şeyler söylemiştir ki; havarilerini ve bizi kendisinin Tanrı olduğuna inandırmıştır. Birkaç örnek: İlk olarak Yahudilerin O’nu öldürtme sebepleridir, (Markos 14:61) “sen insan olduğun halde kendini Tanrı’ya denk tutuyorsun”. Günahları affetmiştir; yine bu yüzden Yahudiler tarafından taşlanmaya kalkışılmıştır. Yine İsa Yahudilerle çekişirken, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce Ben Varım” (Yuh 8:58) demiştir. Ayaklarına kapanıldığı ve kendisine tapınıldığı zamanlar buna izin vermiştir. Yine Yuhanna bizlerle paylaştığı şu sözlerde, “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.” (Yuh. 17:3-5) dünya yaratılmadan önce Mesih’in Baba’yla beraber olduğunu söylemiştir.

üçlü birlik
Üçlü Birlik inancına göre Tanrı kendini üç kişide gösterir.

İncil’in Diğer Bölümlerinde Üçlü Birlik Anlayışı

Ayrıca Filipus’un, “Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter” sözüne karşılık, İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba’yı göster’ diyorsun? Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.

Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.” (Yuh. 14:9-11) diyerek Baba ile bir olduğunu söylemiştir. Mesih ölümden dirileceğini söylemişti ve bu gerçekleşti. Zaten inancımızın temeli budur. Tanrı sözü ve Tanrı olan Mesih’in insan bedeni alıp aramıza gelmesi ve çarmıhta günahlarımıza karşılık ölüp dirilmesidir. İlk inananlar da İsa Mesih’in Tanrısallığını biliyor ve bunu ilahilerinde dile getiriyorlardı. Pavlus Filipililer mektubunun 2. bölümde bir ayetten şu alıntıyı yapmıştır:

6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.

7–8 Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı.

10-11 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Mesih’in Tanrısallığı hakkındaki deliller saymakla bitmez. O, bizden kendi adıyla dua etmemizi ve insanları, ‘Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz etmemizi istemiştir. Eski peygamberlerin kitaplarında da O’nun hakkında birçok peygamberlik sözü vardır. Mesih’ten yaklaşık 700 sene önce yaşamış Yeşaya peygamberin şu sözleriyle yazımı tamamlamak istiyorum:

Yeşaya 9:6

Çünkü bize bir çocuk doğacak,

Bize bir oğul verilecek.

Yönetim onun omuzlarında olacak.

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,

Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.