Gizlilik ve Güvenlik


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

1. Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni; (kısaca “Açık Rıza Metni”) https://www.kutsalkitap.org/ alan adlı web sitesi ile mobil web sitesi ve bağlantılı mobil uygulama (hepsi birlikte kısaca “Site”) üzerinde giriş yapan kullanıcının (kısaca “Kullanıcı”) kişisel verilerinin, Kullanıcı’nın Site üzerinden vereceği açık rızaya istinaden işbu Açık Rıza Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Açık Rıza Metni kapsamında işlenmesine ilişkin Site üzerinden açık rıza vermeden önce, işbu Açık Rıza Metni’ni okuduğunu, kendisinden talep edilen açık rızaya ilişkin olarak işbu Açık Rıza Metni ile aydınlatıldığını ve kişisel verilerinin işlenmesine işbu aydınlatma sonrasında açık rıza verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Veri Sorumlusu

5900 Balcones Drive STE 100 Austin TX 78731 adresinde bulunan BCC Turkey (kısaca “Dernek”) Kullanıcı’nın kişisel verileri ile ilgili “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

3. Dernek Tarafından Toplanabilen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri:

isim, soy isim, yaş bilgisi

İletişim Bilgileri:

e-posta adresi, cep telefonu numarası

Kullanıcı İşlem Bilgileri:

Kullanıcı’nın formlar aracılığıyla yazdığı mesajlar/sorular ve/veya paylaştığı bilgiler

Lokasyon Bilgileri:

Adres Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgileri:

IP Adresi/Port Bilgileri

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda 3 numaralı maddede belirtilen kişisel veriler (kısaca “Kişisel Veriler”), Site üzerindeki formlar, Dernek’e ait e-posta adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim kanalları aracılığıyla, Kişisel Veriler’in doğrudan Kullanıcı tarafından Dernek ile paylaşılması vasıtasıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Veriler’in Toplanma ve İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Dernek, Kişisel Veriler’i, Kullanıcı’nın açık rızasının alınması hukuki sebebine dayalı olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla toplayabilecek ve işleyebilecektir:

-Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesini istediği, Site üzerindeki kitapların ücretsiz bir şekilde gönderilmesinin sağlanması; Kullanıcı tarafından paylaşılan Kişisel Veriler’in doğruluğunun/güncelliğinin kontrol edilmesi; bu konularla ilgili olarak Kullanıcı ile iletişime geçilmesi; belirtilen sebeplerle Kişisel Veriler’in Dernek tarafından saklanması ve sonradan görüntülenebilmesi/incelenebilmesi

-Kullanıcı’ya ücretsiz kitap gönderiminin, Türkiye ve ABD hukuku uyarınca yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi

-Dernek ile Kullanıcı arasındaki bir uyuşmazlığın ve/veya Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde hukuka aykırı/suç teşkil eden bir eyleminin varlığı halinde, Dernek’in gerekli değerlendirmeyi yapabilmesi ve yasal süreçleri başlatabilmesi için Kişisel Veriler’i saklaması, incelemesi ve kullanabilmesi

6. Kişisel Veriler’in Paylaşılması

Kişisel Veriler, Kullanıcı’nın açık rızasına istinaden (açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak), Açık Rıza Metni’nin 5 numaralı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kutsal Kitap Bilgilendirme Derneği ile, Kullanıcı’ya kitap gönderimini yapacak kargo firması ile, kitap gönderimi talep eden Kullanıcılar’ın taleplerinin karşılanması ile ilgili destek sunan gerçek ve tüzel kişiler ile, ayrıca müşteri hizmetleri, kargo, hukuk, yazılım, bakım/teknik destek veya hosting konularında Dernek’in destek aldığı üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilecektir.

Kolluk kuvvetleri, idari merciler ve/veya yasal merciler tarafından gönderilen resmi yazılar kapsamında Site ve/veya Kullanıcı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi-belge talep edilmesi halinde, Kişisel Veriler, söz konusu resmi yazılara cevap verilebilmesi ve talebin karşılanabilmesi amacıyla, ilgili kolluk kuvvetleri, idari merciler ve/veya yasal merciler ile, Kullanıcı’nın açık rızasına istinaden (açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak) paylaşılabilecektir.

7. Kullanıcı’nın Hakları

Kullanıcı, bilgi@bccturkey.org adresine e-posta göndererek veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Dernek’e başvuruda bulunarak,

a) Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Kullanıcı aleyhinde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

8. Kişisel Veriler’in Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in güvenliğini sağlanması için SSL güvenlik sertifikası ve diğer gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

1. Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni; (kısaca “Açık Rıza Metni”) https://www.kutsalkitap.org/ alan adlı web sitesi ile mobil web sitesi ve bağlantılı mobil uygulama (hepsi birlikte kısaca “Site”) üzerinde giriş yapan kullanıcının (kısaca “Kullanıcı”) kişisel verilerinin, Kullanıcı’nın Site üzerinden vereceği açık rızaya istinaden işbu Açık Rıza Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Açık Rıza Metni kapsamında işlenmesine ilişkin Site üzerinden açık rıza vermeden önce, işbu Açık Rıza Metni’ni okuduğunu, kendisinden talep edilen açık rızaya ilişkin olarak işbu Açık Rıza Metni ile aydınlatıldığını ve kişisel verilerinin işlenmesine işbu aydınlatma sonrasında açık rıza verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Veri Sorumlusu

5900 Balcones Drive STE 100 Austin TX 78731 adresinde bulunan BCC Turkey (kısaca “Dernek”) Kullanıcı’nın kişisel verileri ile ilgili “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

3. Dernek Tarafından Toplanabilen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri:

isim, soy isim, yaş bilgisi

İletişim Bilgileri:

e-posta adresi

Kullanıcı İşlem Bilgileri:

Kullanıcı’nın canlı sohbet üzerinden gerçekleştirdiği yazılı görüşmeler, yazdığı mesajlar/sorular ve/veya paylaştığı bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileri:

IP Adresi/Port Bilgileri

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda 3 numaralı maddede belirtilen kişisel veriler (kısaca “Kişisel Veriler”), Site üzerindeki canlı sohbet paneli, formlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim kanalları aracılığıyla, Kişisel Veriler’in doğrudan Kullanıcı tarafından Dernek ile paylaşılması vasıtasıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Veriler’in Toplanma ve İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Dernek, Kişisel Veriler’i, Kullanıcı’nın açık rızasının alınması hukuki sebebine dayalı olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla toplayabilecek ve işleyebilecektir:

-Kullanıcı’ya Site üzerinden Dernek ekibi ile canlı sohbet gerçekleştirme ve destek alabilme/soru sorabilme imkanı sağlanabilmesi; Kullanıcı ile canlı sohbet paneli üzerinden yazılı görüşmeler yapılabilmesi; canlı sohbet gerçekleştirilen Kullanıcı’ya destek verilmesi ve sorularının yanıtlanması; bu sebeple Kişisel Veriler’in Dernek tarafından saklanması ve sonradan görüntülenebilmesi/incelenebilmesi

-Kullanıcı’ya canlı sohbet panelinin, Türkiye ve ABD hukuku uyarınca yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde sunulabilmesi

-Dernek ile Kullanıcı arasındaki bir uyuşmazlığın ve/veya Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde hukuka aykırı/suç teşkil eden bir eyleminin varlığı halinde, Dernek’in gerekli değerlendirmeyi yapabilmesi ve yasal süreçleri başlatabilmesi için Kişisel Veriler’i saklaması, incelemesi ve kullanabilmesi

6. Kişisel Veriler’in Paylaşılması

Kişisel Veriler, Kullanıcı’nın açık rızasına istinaden (açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak), Açık Rıza Metni’nin 5 numaralı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hukuk, canlı sohbet hizmet sağlayıcısı firmalar, yazılım, bakım/teknik destek veya hosting konularında Dernek’in destek aldığı üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilecektir.

Kolluk kuvvetleri, idari merciler ve/veya yasal merciler tarafından gönderilen resmi yazılar kapsamında Site ve/veya Kullanıcı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi-belge talep edilmesi halinde, Kişisel Veriler, söz konusu resmi yazılara cevap verilebilmesi ve talebin karşılanabilmesi amacıyla, ilgili kolluk kuvvetleri, idari merciler ve/veya yasal merciler ile, Kullanıcı’nın açık rızasına istinaden (açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak) paylaşılabilecektir.

7. Kullanıcı’nın Hakları

Kullanıcı, bilgi@bccturkey.org adresine e-posta göndererek veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Dernek’e başvuruda bulunarak,

a) Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Kullanıcı aleyhinde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

8. Kişisel Veriler’in Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in güvenliğini sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Çerez (Cookie) Politikası

Bu Çerez (Cookie) Politikası (“Çerez Politikası”), BCC Turkey (kısaca “Dernek” veya “Biz”) olarak veri sorumlusu olduğumuz https://www.kutsalkitap.org/ alan adında yer alan internet sitemizi (hepsi birlikte “Site) ziyaretiniz ve/veya kullanımınız sırasında çerezler aracılığıyla bilgilerinizin toplanmasına yönelik uygulamalarımızı anlatmak üzere hazırlanmıştır.

Sitemiz, diğer internet sitelerine ve/veya diğer platformlara bağlantılar veya referanslar içerebilir. Sizlere, diğer internet sitelerinin çerezler uygulamalarını kontrol etmediğimizi ve işbu Çerez Politikası’nın söz konusu internet siteleri ve platformlar için geçerli olmadığını hatırlatmak isteriz.

1. Çerezler Nedir?

Çerezler, kullanıcıların internet sitelerini veya mobil platformları ziyaretleri esnasında bu ziyaretlerin sağlandığı cihazlara (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. gibi sabit ve mobil cihazlar) internet siteleri veya platformlar tarafından yüklenen küçük metin dosyaları ya da bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Çerezler, ilgili internet sitesinin veya platformun kullanımının kolay ve verimli bir hale getirilmesi, kullanıcının tercihlerine ve ilgisine yönelik olarak özelleştirilmesi ve bu doğrultuda internet sitesindeki veya platformdaki faaliyetlerin kullanıcı açısından pratikleştirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu işlem için kullanıcı internet sitesine erişim sağladığında, kullanıcının tarayıcısı ile internet sitesi arasında bilgi transferi ile oluşturulmaktadır. Basitçe, kullanıcı aynı tarayıcı üzerinden internet sitesine girdiğinde, tarayıcı ilgili bilgileri hatırlar, internet sitesinin sunucusuna aktarır ve internet sitesi kullanıcının tercihlerine yönelik deneyimler sunar.

2. Çerez Türleri Nelerdir?

Site’yi ve hizmetlerimizi size en iyi şekilde sunabilmek, iyileştirmek ve geliştirmek için çerezler kullanmaktayız. Kullandığımız çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak için “Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?” başlıklı 3. Bölümü inceleyebilirsiniz.

2.1. Saklanma Sürelerine Göre:

Oturum ÇerezleriGeçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.
Kalıcı Çerezlerİnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir.

2.2. Kullanım Amaçlarına Göre:

Zorunlu ÇerezlerBu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir Site hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
İşlevsel ÇerezlerBu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.
Performans – Analitik Çerezlerİnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir.

2.3. Çerez Yerleştiren Tarafa Göre:

Birinci Taraf ÇerezleriBirinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sayfası yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir.
Üçüncü Taraf ÇerezleriÜçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.

3. Hangi Çerezleri, Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplere Dayanarak Kullanıyoruz?

Çerez KategorisiÇerez SağlayıcıÇerez AmacıÇerez SüresiHukuki Sebep
İşlevsel ÇerezlerCloudFlareSite’nin güvenliğinin sağlanması ve performansının arttırılmasıOturum Süresince ve 3.Parti Çerez Sağlayıcı Saklama Süresi BoyuncaKVKK Madde 5/1 uyarınca; açık rıza alınması
Tawk.toSite kullanıcılarına canlı sohbet (live chat) şeklinde destek sunulmasıOturum Süresince ve 3.Parti Çerez Sağlayıcı Saklama Süresi Boyunca
SalesForceSite üzerinden ücretsiz kitap talebinde bulunan kullanıcılar ile ilgili olarak, Müşteri İlişkileri Yönetimi Platformu (CRM) hizmetlerinden yararlanılması, kullanıcılara daha iyi hizmet sunulabilmesiOturum Süresince ve 3.Parti Çerez Sağlayıcı Saklama Süresi Boyunca
Performans/Analitik ÇerezlerGoogle AnalyticsKullanıcıların Site kullanımına ilişkin istatistiksel veri elde edilmesiOturum Süresince, Kalıcı olarak ve 3.Parti Çerez Sağlayıcı Saklama Süresi BoyuncaKVKK Madde 5/1 uyarınca; açık rıza alınması
Zorunlu Çerezler

 

Kutsalkitap.orgÇerez onay tercihlerinizin saklanmasıOturum SüresinceKVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

4. Çerezler Aracılığı ile Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, yurtdışında bulunan Dernek tarafından toplanmakta ve yurt içi veya yurt dışında bulunan üçüncü kişi çerez sağlayıcılar ile paylaşılabilmektedir.

5. Çerezler Aracılığıyla Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle İşliyoruz?

Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz Site’ye erişiminiz ve kullanmanız sırasında elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

6. Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Tercihlerinizin, kullandığınız her bir tarayıcı için ayrı olarak tanımlanması gerekmekte olup farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır. Çerezleri nasıl yönetebileceğinizle ilgili olarak lütfen aşağıdaki yönlendirmeleri bölümü inceleyiniz.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
SafariTelefon: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

 

Bilgisayar: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Diğer Diğer tarayıcılar için ilgili tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

7. Çerez Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Çerez Politikası’nı her zaman değiştirilebiliriz. Böyle bir durumda gözden geçirilmiş güncel politikayı Site’de yayınlayacağız.

8. Haklarınız

bilgi@bccturkey.org adresine e-posta göndererek veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Dernek’e başvuruda bulunarak, KVKK Madde 11 uyarınca;

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınıza sahipsiniz.

Sizin Haklarınız

Veri koruma yasaları altındaki haklarınız, kişisel verilerinizi kullanma ve işleme hakkımızın yanı sıra, verilerin taşınabilirliği hakkını kullanma, silme, düzeltme, kısıtlama ve / veya itiraz etme hakkını içerir. Verilerinizi nasıl ve nereye işlediğimizi onaylama hakkınız vardır. İşleme onayımızın yasal dayanağı olduğu sürece, istediğiniz zaman geri çekilme hakkınız vardır. Veri koruma yasalarını ihlal eden işlemlerimizi düşünüyorsanız, bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkınız vardır.

İletişim Bilgilerimiz

Adres: BCC Turkey 5900 Balcones Drive STE 100 Austin TX 78731 Kayıt Numarası: 87-3903366

E-posta: bilgi@bccturkey.org

Sayfanın Güncellenme Tarihi: 9 Mart 2023