Biz Kimiz?


Derneğimiz Hakkında

İsa Mesih’e iman eden gönüllülerden oluşan derneğimiz Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil) ve Mesih İnancı’nın doğru şekilde anlaşılması, tanımayan, bilmeyen veya konu hakkında yanlış bilgileri olan halkımıza kaynağından anlatılması amacı ile hizmet vermektedir.

İletişim:

BCC Turkey

5900 Balcones Drive STE 100
Austin TX 78731
Kayıt Numarası: 87-390366

Telefon: 713-470-7310
Email: marketing@bccturkey.org

Web Sitemiz Hakkında

Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde ABD yasalarına göre kurulmuş olan kar amacı gütmeyen derneğimiz – 501 (c)3 kutsalkitap.org alan adı ve web sitesinin sahibidir. Web Sitemiz hem ABD Anayasası, hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın net bir şekilde koruduğu inanç özgürlüğü ve laiklik ilkesine göre yasalara uygun bir şekilde Kutsal Kitap (Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma) metinlerini, yazılı, işitsel ve görsel içeriklerle paylaşır. Ayrıca Kutsal Kitap ışığında Hristiyanlığın doğru bir şekilde anlaşılması için makaleler ve içerikler paylaşır

İnancımızın temeli olan Kutsal Kitap bizlere aşağıdaki ayetlerde yer alan emirleri vermekte ve yaşam amacımızı belirlemektir;

İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”

Her ne kadar ülkemizde kasıtlı olarak yüklenen anlamları veya alışılagelmiş açıklamaların ışığında bizlere misyoner dense de amacımız yukarıdaki ayetle bağlantılıdır.

İster adına misyonerlik diyelim ister inancın tebliği, inancımız gereği bizler “Gökte ve yeryüzünde bütün yetkiye sahip olanın” iman edenleri olarak İsa Mesih’in kurtarış müjdesini yaymakla görevliyiz ve bu gerçeğin tebliğcileri ve müjdecileriyiz.

Yine temel inanç öğretilerimiz arasında yer alan bir öğretiye göre her iman eden kazancının bir kısmını müjdesel hizmetler için kullanılmak üzere kilisesine vermektedir. Bu olay zorunlu veya belli bir üyelik aidatı değil tümüyle kişinin imanının bir sonucudur.

Kiliseler ticari kurumlar değildir cemaatlerinin büyüklüğü oranında toplanan ve bu müjdesel amaca yönelik parayı değerlendirmek amacı ile yatırım yapmaları veya ticari bir kurum aracılığı ile değerlendirmeleri yukarıda belirttiğimiz misyona yani amaca uymaz. Toplanan para İsa Mesih’in müjdesi merhamet hizmetleri için değerlendirilir.

Değerlendirme her biri bağımsız olan ve yalnızca İsa Mesih’i baş olarak kabul eden kilise kurullarınca yapılabileceği gibi birkaç kilisenin bir araya gelerek oluşturabileceği bir vakıf aracılığı ile de yapılabilir.

Sitemizden dağıtılan ücretsiz yayınların kaynağı da işte bu tüm dünya çapında var olan kiliseler veya bunların oluşturdukları vakıflardır. Amacımız inancımızın duyurulması olduğu ve diğer kilise ve vakıflarında aynı amacı taşıyor olması bizlerin de gönüllü olarak bu hizmeti sürdürmemizde yardımcı olmaktadır. Bizlere ücretsiz olarak bağışlanan İncil, kaset ve inancımızı anlatan yayınları bizde aynı şekilde ücretsiz olarak sizlere iletmekteyiz.

Sitemizin yaptığı reklamların büyük bir kısmı TechSoup isimli kar amacı gütmeyen derneklere hizmet veren bir platform aracılığıyla yapılmaktadır.

Hayır! Tümüyle gönüllü olarak sürdürülen hizmetimiz herhangi bir maddi yardımda bulunulabilecek bir yapıda değildir.

Ücretsiz yayınlarımızın kaynağı yukarıda açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra büyük bir meblağ tutan gönderi ücretleri vs. yine gönüllü kiliseler tarafından karşılanmakta ve maddi yardım yapılabilecek bir fırsatı bize vermemektedir.

Hayır! İnancımız gereği asla bu türden bir amaç ya da çalışmadan söz etmek mümkün olmaz. Kurumumuz, çalışanlarımız, gönüllülerimiz gerek derneğimizin kurulduğu ABD Anayasası ve yasalarına, gerekse hizmet ettiğimiz TC Anayasası ve yasalarına tamamen bağlıdır ve bu yasaların çizdiği çerçevede hizmetimize devam ediyoruz.

İsa Mesih’in ele verildiğinde dönemin yöneticilerine yapmış olduğu açıklamalar bu gün bizler içinde yol göstericidir.

İsa, “Benim krallığım bu dünyadan değildir” diye karşılık verdi. “Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.”

İsa Mesih’in vaat ettiği krallık veya düzen yeryüzünde değildir, asla da olmayacaktır. O’nun krallığı göklerdedir.

Ferisiler İsa’ya, “Tanrı’nın Egemenliği ne zaman gelecek?” diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi: “Tanrı’nın Egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da, `İşte burada’ ya da, ‘İşte şurada’ demeyecekler. Çünkü Tanrı’nın Egemenliği içinizdedir.”

Bu mantıktan yola çıkarak biz Mesih inanlılarının inançsal bir devlet düzeni oluşturma veya var olanı değiştirme, yeniden düzenleme gibi bir bakış açısı veya çalışmasının olabilmesi imkânsızdır.

Hatta bırakalım düzeni değiştirmeyi amaç edinmeyi her Mesih inanlısı hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, inancına ters bir yönetim altında yaşasa bile imanının, inancının ve ibadetinin gereği olarak kanunlara, yasalara ve kuralara bağlı ve saygılı olmak zorundadır. İman ettiğimiz Allah kelamı bu konuda çok açıktır;

İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerek kötülük yapanların cezalandırılması ve iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab’bin adına bağımlı olun.

Mesih inanlıları yaşadıkları ülke için Tanrı’nın bereketidir;

“(Tanrı’nın İbrahim peygamberine verdiği vaat) Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak.”

Eğer Mesih’e aitseniz, o zaman İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız.

İbrahim’e sağlanan kutsama (bereket) Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı.