Gerçek Asma


Sevgili ziyaretçimiz, bu yazımız İsa Mesih’in 7 kere Ben ile başlayan beyanlarına odaklanan yazı serimizin dokuzuncu yazısıdır.  Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Ben Gerçek Asmayım: İsa’nın Yuhanna 15:1’deki Beyanı

İsa’nın Son “Ben” İfadesinin Anlamı

Yuhanna 15:1’de İsa şunu beyan eder: “Ben gerçek asmayım.” Bu ifade O’nun Yuhanna İncili’nde kaydedilen yedi “Ben’im” bildiriminin sonuncusudur ve inananlar için önemli teolojik ve pratik çıkarımlar içerir. Bu blog yazısı, bu derin beyanı Mısır’dan Çıkış 3:14’teki “Ben Benim” ifadesiyle bağlantısı bağlamında inceliyor ve bunun Hristiyan yaşamı için anlamı ve sonuçları hakkında içgörüler sunuyor.

Gerçek Asma
Ben Gerçek Asmayım - Yuhanna 15:1

Yuhanna 15:1’in Bağlamı

İsa’nın Gerçek Takipçi Olma Konusundaki Öğretisi

Yuhanna 15, İsa’nın çarmıha gerilmesinin arifesinde öğrencilerine yaptığı veda konuşmasının bir parçasıdır. Bu bölümde gerçek öğrenciliğin doğasını ve O’na bağlı kalmanın önemini açıklamak için asma metaforunu kullanıyor. Bu öğreti yalnızca Hristiyan kimliğini anlamak için değil, aynı zamanda inancı günlük yaşamda uygulamak için de çok önemlidir.

Sahnenin Arka Planı

İsa öğrencilerini yakında ayrılışına hazırlarken, asmanın dalları ya da çubukları gibi O’na bağlı kalmanın gerekliliğini vurguluyor. Bu metafor, dinleyicilerinin aşina olduğu tarımsal imgeler bakımından zengindir ve manevi anlamlarla doludur.

İncil’den Alıntı:

“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.

“Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!”

Yuhanna 15:1-17

“Ben Gerçek Asmayım” Açıklaması

“Ben Benim” ile Doğrudan Bağlantı

İsa’nın bu ifadede “Ben” ifadesini kullanması, Mısır’dan Çıkış 3:14’te Tanrı’nın Musa’ya kendini vahiy etmesiyle doğrudan bağlantılıdır. İsa Mesih, “Ben” ifadesini kullanarak Kendisini ilahi kimlikle aynı hizaya getirir ve ruhsal yaşamı ve büyümeyi sürdürmedeki temel rolünü vurgular. Bu bağlantı, O’nun tanrısallığını ve her inanlının hayatında oynadığı ayrılmaz rolü vurgular.

Teolojik Önem: Birlik ve Bağlılık

Asma ve dallara ilişkin bu metafor, birlik ve bağımlılık temalarını vurguluyor. İsa asma olarak dalların, yani takipçilerinin yaşam ve besin kaynağıdır. Bu ilişki, imanlıların ruhsal canlılık ve verimlilik konusunda Mesih’e olan derin bağımlılığını göstermektedir.

İsa’nın Yedinci “Ben” İfadesinin Hristiyan Teolojisine Etkisi

Manevi Yaşamın Kaynağını Vurgulamak

Kendisinin Asma olduğunun beyanı, İsa’yı inananlar için vazgeçilmez yaşam ve büyüme kaynağı olarak ortaya koyuyor. Müminlerin O’ndan başka sonsuz değerde hiçbir şey yapamayacaklarını vurgulayarak O’nunla sürekli, hayat veren bir bağ kurmanın önemini vurgulamaktadır.

Hristiyan Cemaati İçindeki İlişkileri Yeniden Tanımlamak

Bu metafor aynı zamanda inananların inanç topluluğu içinde nasıl etkileşime gireceklerini de yeniden tanımlamaktadır. Dalların tek bir asmaya bağlı olması gibi, inanlılar da Mesih aracılığıyla birbirine bağlıdır. Bu birlik kilisenin dünyadaki kimliğinin ve misyonunun temelidir.

İnananlar İçin Pratik Çıkarımlar

Mesih ile Bağlantıyı Güçlendirmek

İsa’yı Asma olarak anlamak, inanlıları dua, Kutsal Yazıları okuma ve itaat yoluyla O’nunla ilişkilerini geliştirmeye davet eder. Bu sürekli bağlılık ruhsal sağlık ve üretkenlik için çok önemlidir.

Verimli Yaşamı Sürdürmek

İsa’nın bahsettiği verimli yaşam, kişisel dindarlıktan daha fazlasını içerir; toplumda ve dünyada sevgiyi, hizmeti ve tanığı kapsar. İnanlılar, İsa’nın karakterini ve mesajını yansıtan meyveler vermeye çağrılır.

Budamaya İnançla Karşılaşmak

İsa ayrıca Baba’nın dalları daha verimli hale getirmek için nasıl budadığını da anlattı. Bu budama, zor olsa da ruhsal gelişimi ve daha fazla verimliliği teşvik etmeyi amaçlayan denemeler ve zorluklar içerebilir.

Sonuç: Gerçek Asmanın Çubukları / Dalları Olalım

İsa’nın Yuhanna 15:5’teki beyanı, O’nunla takipçileri arasındaki ilişkinin doğası hakkında derin bilgiler sunmaktadır. Bu, bağımlılık, ortak yaşam ve verimlilik ile işaretlenmiş bir ilişkidir. İnanlılar, Asma olan İsa’ya bağlı dallar olma rolünü anlayarak ve benimseyerek ruhsal olarak gelişebilir ve dünyalarını etkili bir şekilde etkileyebilirler.

Bu diziyi İsa’nın “Ben’im” ifadeleri üzerine bitirirken, her bir ifade üzerinde düşünmek O’nun ilahi doğası ve misyonu hakkındaki anlayışımızı zenginleştirir. Bu beyanlar sadece teolojik ifadeler değildir, aynı zamanda İsa ile, O’nun kim olduğu ve O’nda kim olmaya çağrıldığımız gerçeğine dayanan, yaşamı dönüştüren bir ilişkiyi deneyimlemeye davetlerdir. Bu gerçekleri keşfetmeye ve uygulamaya devam ederken, Asma Mesih’e derinden bağlı yaşamaya çalışırken bize katılın.