Yehova Şahitleri Kimdir?


Yehova Şahitleri – Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Yehova Şahitleri kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Yehova Şahitleri Tarihi ve İnançları

Yehova Şahitleri 140 yıl önce Amerikalı Charles T Russell tarafından kurulmuş olan bir tarikattır. 1930’lu yıllardan itibaren Yehova Şahitleri olarak tanınırlar. Aşağıda bazı inanışlarını okuyabilirsiniz.

Yehova, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Tanrı’nın adıdır. İlk kez Tevrat’ta geçmiştir bu isim ve YHWH diye yazılır. Yehova Şahitleri bu yüzden kendilerini Tanrı’nın Şahitleri olarak tanımlarlar.

Yehova Şahitleri
Yehova Şahitleri'nin kurucusu Charles T Russell

Yahova Kelimesi Nereden Gelir?

Tanrı, “Ben Ben’im” dedi, “İsrailliler’e de ki, ‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi.’ “İsrailliler’e de ki, ‘Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı Yahve gönderdi.’ Sonsuza dek adım bu olacak. (Mısır’dan Çıkış 3:15)

”Yahve” sözcüğüyle 14. ayetteki Ehye (Ben’im) sözcüğü aynı fiilden (olmak fiilinden) türetilir. Yahve sözcüğü genellikle, ”RAB” diye çevrilir.

Yehova Şahitleri, Hristiyanlar’ın inandığı Üçlü birlik kavramına inanmazlar. Onlara göre İsa Mesih, Yehova olan Tanrı’nın Oğlu’dur, ama Tanrı değildir. Ayrıca İsa ile Başmelek Mikail’in aynı olduğuna inanırlar.

“… Başmalek Mikail İsa Mesih’tir… Kanıtlar gösteriyor ki Tanrı Oğlu (İsa Mesih) yeryüzüne gelmeden önce Mikail olarak biliniyordu ve cennete yüceltilmiş Tanrı Oğlu tekrar döndüğünde de aynı isimle biliniyor.” (Reasoning from the Scriptures, sy. 218 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1989)

Yehova Şahitleri İsa’nın 1914’te tekrar Tanrı’nın Kralı olarak son günleri başlatmak amacıyla dünyaya geldiğine inanırlar.

”İsa Kral olduğunda Şeytan’ı ve düşmüş melekleri cennetten dünyaya kovmuştur. Bu yüzden 1914’ten sonra her şey daha kötüye gitmiştir.” (What Does God Requre of Us, sy. 12 Wacth Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1996)

”Ayrıca, 1914’teki olaylara tanık olmuş bazı insanlar, günümüzdeki çürümüş dünyanın yok olduğunu görecekler.” (Reasoning from the Scriptures, sy. 200 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1989)

Yehova Şahitleri dünya sona erdiğinde, dünyasal ve göksel cennetlerin oluşacağına inanırlar. 144,000 Yehova Şahidi’nin de İsa ile birlikte göksel cennette egemenlik süreceğine inanırlar.

“Tanrı sadece sınırlı sayıda inançlı insanların İsa Mesih’le birlikte Göksel Egemenlik’te hüküm sürmesini amaçlamıştır.” (Reasoning from the Scriptures, sy. 76 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1989)

Kurtulmuş olan diğer insanlar, İsa’nın inançlı ve sadık kulları, Dünyasal Cennet’te sonsuz bir yaşama sahip olacaklar.

yehova şahitleri
Yehova Şahitleri'nin inanışları Hristiyanlık'tan temelden ayrılır.

Yehova Şahitleri Hristiyanlar’dan Nasıl Farklıdır?

Hristiyanlar, Kutsal Kitap’ta da görülebileceği üzere Tanrı’nın bir olduğuna ama üç özden (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) oluştuğuna inanırlar. Hristiyanlar İsa Mesih’in Tanrı olduğuna inanırlar. Biz İsa’nın Başmelek Mikail olduğuna inanmayız.

Hristiyanlar İsa Mesih’in her zaman, Tanrı’nın Kralı olduğuna ve geri döneceğine inanırlar. Biz İsa Mesih’in kralımız olarak hüküm süreceği, Kutsal Kitap’ta belirtildiği gibi yeni gök ve yeni yerin oluşacağı geleceği özlemle bekliyoruz.

Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim’in gökten, Tanrı’nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak.” (İncil – Vahiy 21:1-3)

İncil açıkça İsa Mesih’in dönüşünün tüm insanlar tarafından görüleceğini, ancak bu zamanın Tanrı dışında kimse tarafından bilenmeyeceğini belirtir.

O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz.” (Markos 13:33-34)

Hristiyanlar İsa Mesih’in, çarmıhta kendi günahları için öldüğüne ve üçüncü gün dirilip Baba’nın sağında oturduğuna inanan herkesin, sonsuza dek Tanrı’yla yaşamak üzere kurtulacağına inanırlar.

“İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” (Romalılar 10:9)

“Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı: “Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız’a Ve Kuzu’ya özgüdür!” (Vahiy 7:9-10)

Yehova Şahitleri ve İsa Mesih

Yehova Şahitleri ile Hristiyanlık arasında bu makaleye sığdırılamayacak kadar çok fazla fark var. Bu farkların en önemlileri, İsa Mesih’in kimliği ile ilgilidir. Hristiyanlar ve Yehova Şahitleri, İsa Mesih’in dönüşüyle ve sonsuz yaşamla ilgili çok farklı görüşlere sahiptir.

O zaman şu soruyu sorabiliriz: Gerçeği kim biliyor? Bu konudaki en güvenilir kaynak İncil’dir. Tavsiyemiz İncil’i okumanızdır.

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Son olarak İsa Mesih’in kimliğiyle ilgili aşağıdaki ayetleri paylaşmak isteriz:

“İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.” …“Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun? Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.” (Yuhanna 14: 6-7, 9-10)