Misyonerlik Nedir? Bölücülük Müdür?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde misyonerlik kavramına bakacağız. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Misyonerlik Gerçekten Ne Demektir?

Yolda yürürken elinize küçük bir broşür verildi. İncil’i anlatmaya çalışan bu kişiler misyoner mi?

Kelime anlamı olarak misyon, ”görev” misyoner ise, ”bu görev için atanan kişi” anlamına gelmektedir. Aslında çok geniş bir kavramdır. Sosyal yaşam açısından bakıldığında her felsefi düşüncenin ya da eylemin bir misyonu ve de bu amaca hizmet eden misyonerleri mevcuttur.

Biz bu başlık altında Mesih İnancı açısından misyonerliği ele alacağız. Doğal olarak Mesih inancının misyonu ve misyonerliği, inancımız gereği Kutsal Kitap’a ve dolayısıyla İsa Mesih’ten aldığımız öğretilere dayanmaktadır.

Pavlus ve İsa Mesih
İsa Mesih'in Pavlus'a görünmesi

İncil’de Misyonerlik Var Mıdır?

İman ettiğimiz kitap olan Kutsal Kitap’a (Tevrat, Zebur, İncil) göre, Mesih İsa’da Sağlanan kurtuluş müjdesini uluslara duyurmak kaçınılmaz bir iman işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. İnancımızın temelini oluşturan insanın günahlılığı ve bu günaha karşı Allah’ın hazırladığı kurtarış planı açısından bakıldığında, Allah’ın kelamı olan İsa Mesih; aynı bizler gibi beden almış, aramıza gelmiş ve Allah’ın kurtarış müjdesini bizlerin kurtuluşu için bedelsiz bir şekilde önümüze sermiştir. İsa Mesih’in gelişinden asırlar önce Kutsal Kitap bu müjdeyi bize şu şekilde bildirmektedir:

“Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel (Tanrı Bizimledir) koyacak.” (Yeşaya 7:14)

Yine kurtarıcının gelişinden çok kısa bir süre önce Tanrı bizlere şu müjdeyi, sevindirici haberi vermektedir:

“Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa (Rab Kurtarır) koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.” (Matta 1:21)

Görüldüğü gibi, Kutsal Kitap daha İsa Mesih’in gelişinden önce misyonu yani görevi hakkında ön bildirilerde bulunmaktadır. Ayetlerden de anlaşılacağı gibi ilk misyon ve misyoner hareketi de İsa Mesih’in gelişiyle başlamıştır. İsa Mesih’in kurtarış müjdesini tüm insanlığa duyurma görevini Kutsal Kitap bizlere şu şekilde bildirmektedir:

“Bundan kısa bir süre sonra İsa, on iki öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı’nın Egemenliğini duyurup müjdeliyordu.” (Luka 8:1)

“İsa köy kent dolaşıp ders vererek Kudüs’e doğru yol alıyordu.”(Luka 13:22)

“Bu olaylardan sonra Rab yetmiş kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer, kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi.” (Luka 10:1)

İsa Mesih sadece kendisi bu müjdeyi bizlere duyurmakla kalmamıştır. Ölümü ve dirilişi sonrasında da biz iman edenlerine aynı müjdeyi duyurma görevini vermiştir.

“Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.” (Matta 28:19)

İşte biz İsa Mesih’e iman edenlerin görevi de bu ayetten hareketle başlamıştır. Bize verilen görev, yani misyon gereği her iman eden Hıristiyan yukarıda belirtilen ayetlerden sorumludur. Dolayısıyla da bir misyonerdir.

İncil nedir
Dört Müjde yazarı (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna)

Misyonerliğin Asıl Amacı Nedir?

Eğer amacımız ya da misyonumuz doğru şekilde anlaşılırsa görülecektir ki, amacımız asla herhangi bir ülkenin siyasi yada politik işlerine karışmak; bozgunculuk yaratmak, yönetim yada iktidarlara ve kanunlara karşı gelmek olamaz. Kaldı ki, iman ettiğimiz kitap bizlerden bu konulara karışmamızı emretmiyor. Kanunlara bağlı olmamızı ve saygı göstermemizi emrediyor.

“İmanlılara, yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini hatırlat.” (Titus 3:1)

Yukarıdaki ayetler göz önünde bulundurulduğunda hiçbir iman eden Hristiyan’ın günümüzde medyada çıkan suçlamalara hedef olması mümkün değildir. Hangi milleten olursa olsun, Mesih İnanlıları bu ayetler doğrultusunda İsa Mesih’in kurtarış müjdesini diğer milletlere duyurmaktan başka bir amaç taşımamaktadır.

Mesih’in bizlere buyurduğu kurtarış müjdesinin duyurulması, sadece ülkemize ya da belli bir inanca yönelik bir faaliyet olamayıp binlerce yıldır tüm dünyada her tür zorluğa rağmen sürdürülmektedir. İsa Mesih’in müjdesi hiçbir emperyalist veya ekonomik dünya görüşüne hizmet etmemektedir, edemezde. Ama kabul edersiniz ki bu türden dünya görüşleri her inancı veya felsefeyi kişisel amaçları için kullanabilir. Veya kendisini böyleymiş gibi göstererek kendi kişisel emellerine alet edebilir. Elbette ki bu tür yanılsamalardan biz Mesih inanlıları sorumlu tutulamayız.

Misyonerlik ve Siyaset İlişkisi

Özellikle son günlerde basın yayın ve medyada yaratılmaya çalışılan suni gündem gereği medyada boy gösterme ve taraftar toplama amacını taşıyan ve kendilerini konunun uzmanı olarak niteleyen bazı şahıslarca halkımız yanıltılmakta ve yanlışa sürüklenmektedir.

Bu tür programlar yüzünden ülkemiz mozaiğinde yer alan farklı inançlara sahip her bir vatandaşımız birbirine düşman edilmekte. Gereksiz yere hedef gösterilmektedir. Asla kanıtlanamayacak örneklerle halkımızın gözünün içine baka baka Türk milletinin maddi çıkarları gereği din değiştirebileceği tezi ortaya atılıp halkımız aşağılanmaktadır.

Ülkemiz kanunları gereği her vatandaşımız inancını seçme ve ona göre yaşama hakkına sahiptir. Maddi kazanç amacıyla edinilen imanlar, hiçbir inanca fayda getirmez.

Her insan, kendisine atfedilen inancı inceleme, sorgulama ve değiştirme hakkına sahiptir. Ruhsal konular insanların kişisel kararlarıdır ve buna bir başkasının müdahale etmesi imkansızdır.

Esenlikler