Kadın Peygamberler Kimlerdir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde kadın peygamberlerden bahsedeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Kadın Peygamberler Var Mıdır?

Eski İsrail’de, erken Yahudilikte ve birinci yüzyıldaki kilisede peygamberler için saygın bir yer ve konum vardı. Miras ve gelenek yoluyla yerlerini kazanan hükümdar ve rahiplerden farklı olarak peygamberler, benzersiz yetenekleri nedeniyle yerlerini almışlardır. Tanrı’dan işittiler ve işittiklerini de Tanrı için konuştular. Konuşmaları her zaman bir kehanet içermese de peygamberler Tanrı ile insanlık arasında aracılık yapmışlardır.

Kutsal Kitap’ta özellikle İbranice’de (İbranice: neviah; Yunanca: prophētis) peygamber olarak açıkça tanımlanan kadınlar vardır. Şimdi bu kadınların kim olduklarına bakacağız:

Kadın peygamberler
Miryam kurtuluş ezgisi söylerken

Miryam (Meryem)

Kutsal Kitap’ta 5 kadın peygamber olarak tanımlanır ve bunlardan ilki Tevrat’ta geçen Miryam’dır. Miryam, Musa Peygamber’in ve başkâhin Harun’un ablasıydı. Üç kardeşin hepsi peygamberdi ve üçü de liderdi.

Tanrı, halkına Mika Kitabı’nda içlerinde Miryam’ın da bulunduğu bu üç kardeşin önderliklerini hatırlatır:

“Seni Mısır’dan ben çıkardım,
Ben kurtardım seni kölelik diyarından.
Sana öncülük etsinler diye Musa’yı, Harun’u, Miryam’ı ben gönderdim.” Mika 6: 4

Kutsal yazılar, Miryam’ın peygamberlik mesajlarından hiçbirini kaydetmez, ancak söylediği bir şarkıyı kaydeder:

Harun’un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. Miryam onlara şu ezgiyi söyledi:

“Ezgiler sunun RAB’be,
Çünkü yüceldikçe yüceldi,
Atları, atlıları denize döktü.” Mısır’dan Çıkış 15: 20 – 21

Miryam’dan Eski Antlaşma’nın beş kitabında bahsedilir. Kutsal Kitap’ta çeşitli anlatılar, onun Tanrı’nın halkının çok saygın bir üyesi olduğunu gösteriyor. Miryam’ın peygamberlik eylemleri ve mesajları kaydedilmese bile bize onun bir peygamber ve lider olduğunu anlatıyor.

Debora

Debora, Kutsal Kitap’ın Hakimler kitabında adı geçen tek kadın hakimdir. Aynı zamanda bir peygamberdi.

Hakimler İsrail halkının Kenan ülkesine girdikten sonra bir dönem halka önderlik eden kişilere denir. Toplam 12 hâkim vardır ve bunlardan birisi, Debora bir kadındır. Burada Tanrı’nın kadına verdiği önemi bir kez daha görebiliriz.

O sırada İsrail’i Lappidot’un karısı Peygamber Debora yönetiyordu. Debora, Efrayim’in dağlık bölgesinde, Rama ile Beytel arasındaki hurma ağacının altında oturur, kendisine gelen İsrailliler’in davalarına bakardı.

Diğer hakimlerin çoğunun aksine Debora’nın karakteri, yetenekleri veya eylemleri hakkında kötü bir söz söylenmiyor. O, Tanrı’nın etkili bir sözcüsüydü ve peygamberlik niteliğindeki liderliği ordunun generali Barak’a komuta etmeye kadar uzanıyordu. Üstelik, sözlerinin peşinden eylemlerle devam etmekten de korkmuyordu; Barak’la savaş alanına isteyerek girdi.

Miryam gibi, Debora da kutsal metinlerde kayıtlı bir zafer şarkısı söylüyor. (Hakimler 5: 1 – 31) Miryam’ın aksine, Kutsal Kitap Debora’nın peygamberlik niteliğindeki hizmetlerinden bazılarını eylem halinde gösterir.

Debora
Debora'nın önderlik ettiği Tabor Dağı Savaşı

Yeşaya Peygamber’in Bahsettiği Kadın Peygamber

Yeşaya Peygamber’in Yeşaya 8:3’te bahsettiği kadın hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz, adını bile bilmiyoruz. Yeşaya kadın peygamberden karım diye bahsetmektedir:

“Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu.” Yeşaya 8:3

Yeşaya, bu kadın peygamberin doğurduğu oğuldan ve sembolik adından söz eder:

Ben ve RAB’bin bana verdiği çocuklar, Siyon Dağı’nda oturan Her Şeye Egemen RAB’bin İsrail’deki belirtileri ve işaretleriyiz. Yeşaya 8:18

Hulda

Bir diğer kadın peygamber olan Hulda ile ilgili 2. Krallar 22:8-20 ve 2. Tarihler 34:1-28’de tekrarlanan hikayeyi okuruz. Hikayeye göre, Yahuda’nın genç kralı Yoşiya’ya, uzun yıllar unutulduktan sonra yasa kitabını (Yasa’nın Tekrarı) keşfedildiği söylendi. Daha sonra Yoşiya’nın sekreteri ona tomarı okur.

Tanrısal bir kral olan Yoşiya duyduklarıyla derinden ilgilenir, en önemli adamlarından beşinden oluşan bir heyeti görevlendirir:

“Gidin, bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de, bütün Yahuda halkı için de RAB’be danışın.” (2.Krallar 22:13).

Heyet doğrudan Hulda’ya gider. Bu, kral ve adamları tarafından Hulda’nın iyi tanındığını ve saygı duyulduğunu gösterir. Burada, Kral Hizkiya’nın Yeşaya peygambere bir delegasyon göndermesi (Yeşaya 37:1-7) ve İsrail’in bazı ihtiyarlarının Rab’den bilgi almak için peygamber Hezekiel’e gitmesi (Hezekiel 20:1 ve devamı) arasında benzerlikler vardır.

Yoşiya’nın adamları kral ve ulus adına Hulda’yla konuşur. Ve Hulda cevap verir ve Rab’bin adına konuşur. Bazıları kayıtlı olan peygamberliğinde üç kez, “RAB şöyle diyor…” der.

Noadya

Noadya, Nehemya tarafından konuşulan kısa bir duada adıyla anılır. Nehemya, Pers hükümdarı I. Artahşasta’nın sakisiydi, ancak şimdi I. Artahşasta tarafından görevlendirilen Yahuda valisiydi. Vali olarak, Nehemya herkesi memnun etmeyen yeni politikalar ve projeler başlattı. Bu projelerden biri Kudüs’ün etrafına bir duvar inşa etmekti.

Noadya ve diğer peygamberler Nehemya’nın yaptıklarına karşı çıktılar. Kutsal yazılar bize peygamberlerin neyle ilgili bir sorunu olduğunu söylemiyor, ancak Nehemya’ya zor anlar yaşattıkları açık.

Nehemya tehdit edildiğini hissetti ve yardım için Tanrı’ya dua etti:

“Ey Tanrım, Toviya’yla Sanballat’ın yaptığı kötülüğü unutma” diye dua ettim, “Beni korkutmak isteyen kadın peygamber Noadya’yla öbür peygamberlerin yaptıklarını da unutma.” (Nehemya 6:14).

Noadya ve iki güçlü adam, Ammonlu bir memur olan Tobiya ve Samiriye valisi Sanballat’tan aynı duada bahsedilir. Bu kesinlikle Noadya statüsünün ve etkisinin bir göstergesidir.

Nehemya’nın sözleri aynı zamanda onun diğer peygamberler arasında bir lider, belki de asıl lider olduğunu ima eder.

Nehemya ile görüş farklılığına rağmen, Noadya’ın sahte bir peygamber olduğuna dair net bir belirti yok. Karşılaştırıldığında, bazı kadınlar açıkça yanlış peygamberlik ediyor olarak tanımlanır ve kendileri de Tanrı’nın talimatlarına göre Hezekiel tarafından kehanet edilir (Hezekiel 13:17-23).

Anna

İncil’de geçen kadın peygamberlerden Anna’dan bahsedeceğiz. Anna, Luka Müjdesi’nde Yeruşalim’deki tapınakta zamanını “gece gündüz oruç ve dua ile ibadet ederek” (Luka 2:36-37) geçiren bir peygamber olarak tanımlanır. Yaşlı ve bekar, kocasının yıllar önce ölümünden sonra yeniden evlenmemeyi seçiyor. Luka 2:37’de Anna’nın seksen dört yaşında mı yoksa seksen dört yıl dul olarak mı yaşamış olduğu açık değildir. Her iki durumda da örnek bir bağlılığın saygıdeğer bir kadını olarak tasvir edilir.

Luka, Anna’yı Şimon’un muadili olarak sunar: ikisi de yaşlı, dindar ve Kutsal Ruh’un rehberliğindedir (Luka 2:25-35). Meryem doğum yaptıktan sonra 40 günlük arınma dönemini tamamladığında, Meryem ve Yusuf bebek İsa’yı takdim edilmek üzere tapınağa götürdüler. Şimon oradadır, çocuğun kim olduğunu tanır ve Meryem’le peygamberlik eder gibi konuşur. Simeon, Mesih’i gördüğü için ölmekten memnun ve mutludur, ancak Anna geleceğe bakmaktadır. Çocuğun kim olduğunu da anlayan Anna, çok daha geniş bir kitleye peygamberce konuşur.

Filipus’un Kızları

Pentikost Günü’nde, kilisenin doğumunda, Petrus peygamberlik hizmetini vurguladı:

“Son günlerde, diyor Tanrı,
Bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim.
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Gençleriniz görümler,
Yaşlılarınız düşler görecek.
O günler kadın erkek
Kullarımın üzerine Ruhum’u dökeceğim,
Onlar da peygamberlik edecekler.” Elçilerin İşleri 2:17-18

Bu kızlardan dördü Elçilerin İşleri 21:9’da geçmektedir:

“Bu adamın peygamberlik eden, evlenmemiş dört kızı vardı.”

Bakire olmaları, Anna’nın dul olarak yaşamayı seçerek yaptığı gibi kendilerini hizmete adadıklarını gösterir.