Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi?


Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi?

Hayır. İsa’ya iman etmek kurtuluş için yeterlidir. Hiçbir şey yapmanız gerekmez. Bununla beraber, vaftiz çok önemlidir ve tüm inanlılar (Hristiyanlar) vaftiz olmalıdır. Eğer kurtulduktan sonra vaftiz olmayı reddediyorsanız, sizin gerçekten kurtulduğunuzdan şüphe duyarım.

Bazı Hıristiyan mezhepleri kurtuluş için vaftizin zorunlu olduğunu söyler. Yüzeyden bakınca itirazları ikna edici görünür. Bununla birlikte, vaftiz incelendiğinde, Hıristiyan olduktan sonra görülmekte ve kurtuluşa ait veya kurtuluşa neden olan bir parça olarak görünmemektedir. Örneğin Elçilerin İşleri 10:44-47’yi ele alalım. Petrus tanıklık ederken, onun mesajını dinleyenlerin üzerine Kutsal Ruh birden iner… ve diğerleri onların dillerle konuştuğunu ve Tanrı’yı yücelttiklerini işitir. Sonra Petrus şöyle yanıtlar, “Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh’u almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?”.

Bu metin vaftizin kurtuluştan sonra gerçekleştiğini gösterir. Onların kurtulduğunu nasıl bilebiliyoruz? Tanrı’nın İnanlılara (Hristiyanlara) armağanı olan dillerle ile konuşmaya (1. Korintliler 14) ve Tanrı’yı yüceltmeye başlamışlardı. İnanlı olmayanlar (Hristiyan olmayanlar) Tanrı’nın ismini yüceltmezler. Ayrıca, Petrus Kutsal Ruh’u almış olduklarını da söyledi. Bu sadece Hristiyanlar içindir ve bu olay vaftizden önce olmuştu.

Bu soruya uygulanabilecek başka ayetlerle 1. Korintliler 1:17’dir. Pavlus şöyle söyler, ” Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil. Müjde’yi yaymaya gönderdi.” Kurtaran Müjde’dir ve bu 1. Korintliler 15:1-4’te açıklanmıştır. Vaftiz müjdenin bir parçası değildir. İnanlının kurtulduktan sonra yaptığı bir şeydir vaftiz.

Vaftiz sadece bizi kurtaranı ve kurtaramayanı anlatan bir semboldür.

http://www.kampusweb.com/ sitesinden alınmıştır.