İbrahim Kimdir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde İbrahim’i Hristiyan bakış açısıyla anlatacağız. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İbrahim’in Dinler İçin Önemi

İbrahim, Avram olarak da bilinir ve hem Tevrat’ta hem de İncil’de bahsedilen önemli bir figürdür. Yahudi ulusunun babası olarak kabul edilir. Bu yüzden Yahudilere İbraniler de denilir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın, yani ilahi dinlerin iman atası olarak da saygı görür.

Tevrat’ta İbrahim

Tevrat’ta İbrahim ilk olarak Yaratılış kitabında Mezopotamya’da Ur’da ikamet eden biri olarak tanıtılır. Tanrı tarafından evini terk etmeye ve Tanrı’nın kendisine ve soyuna vermeyi vaat ettiği yeni bir ülkeye seyahat etmeye çağrılır. İbrahim itaat eder ve karısı Sara ve yeğeni Lut ile birlikte bir yolculuğa çıkar. Böylece önce Harran’a (Urfa) daha sonra da Kenan ülkesine yerleşir.

İbrahim
İbrahim ailesiyle beraber, Tanrı'nın çağrısıyla Harran'a göç eder.

İbrahim ve Tanrı ile Antlaşma

Yolculuğu sırasında Tanrı, İbrahim’le, onu büyük bir ulusun babası yapma ve onun aracılığıyla tüm ulusları kutsama vaadi olan İbrahim Ahit olarak da bilinen bir anlaşma yapar. Bu anlaşmadan ilk olarak Yaratılış 12:1-3’te bahsedilir, burada Tanrı İbrahim’e evini terk etmesi ve Tanrı’nın kendisine söz verdiği yeni bir ülkeye gitmesini söyler. Antlaşmanın özü, bir toprak, soy ve kutsama vaadidir.

Antlaşmaya göre İbrahim’in soyundan gelenler Yahudi topluluğudur. Biz Türkçede ayrıca İbrani de diyoruz. Tanrı’nın İbrahim’e lütfuyla vermeyi vaat ettiği bereketler, koruma, refah ve diğer insanlara bereket olma gibi hem fiziksel hem de ruhsal nimetleri içerir. Antlaşmanın önemli bir yönü, Tanrı’nın sözüne karşılık itaat ve iman gereğidir. İbrahim’den Tanrı’nın emirlerini tutması ve antlaşmanın bir işareti olarak kendisini ve evindeki tüm erkekleri sünnet etmesi bekleniyor. Brit milah olarak bilinen bu sünnet eylemi, antlaşmaya ruhsal bağlılığın fiziksel bir sembolü olarak kabul edilir.

İbrahim’le yapılan Antlaşma inanç tarihi açısından önemli çünkü Tanrı ile Yahudi toplumu arasındaki düzenlemeleri. Aynı zamanda, Tanrı’nın tüm dünya ile İsa Mesih aracılığıyla yaptığı daha sonraki antlaşma, Yeni Antlaşma için de zemin hazırlar.

İbrahim
İbrahim'in Melkisedek ile karşılaşması ve sunu vermesi.

İbrahim’in İmanı, Kurbanı ve İtaati

İbrahim’in hayatındaki en önemli olaylardan biri, Tanrı’nın emri üzerine oğlu İshak’ı kurban etmeye razı olmasıdır. Bu iman ve itaat eylemi, İncil’de İbrahim’in “soyu” olarak kabul edilen İsa Mesih’in nihai fedakarlığının habercisi olarak görülüyor. Çünkü Tanrı’nın kendisi de Oğlu İsa Mesih’in insanların kurtuluşu için feda etmeye hazırdı. İncil’in Yuhanna Bölümü’nde 3. Bölüm 16 ve 17. Ayetlerde şöyle yazar: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.”

İbrahim’in İshak’ı kurban etmesinin öyküsü, genellikle bir kişinin Tanrı’ya itaat etmek ve Tanrı’yı memnun etmek için ne kadar ileri gitmeye istekli olması gerektiğinin bir örneği olarak görülür.

İbrahim, Yahudi ulusunun babası rolünün yanı sıra, Tanrı’ya olan inancı ve itaatiyle de tanınır. Tanrı için kendi hayatını feda etmeye hazırdır ve bu iman eylemi, Tanrı’yı takip etmek isteyenler için bir örnek olarak görülür. Tevrat ayrıca bize İbrahim’in çok zengin bir adam olduğunu ve servetini başkalarına yardım etmek için kullandığını söyler. Zenginliğini her zaman başkalarıyla paylaşmaya hazır, nazik ve cömert bir insandı ve bu cömertlik bizim için de takip edilmesi gereken bir örnek.

İbrahim’in oğulları: İsmail ve İshak

İbrahim’in iki oğlu vardı, İsmail ve İshak. İsmail, İbrahim’in karısı Sara’nın cariyesi Hacer’den, İshak ise Sara’dan doğdu. İbrahim’in ilk oğlu İsmail, Sara’nın Mısırlı kölesi Hacer’den, Sara, İshak’ı doğurmadan önce doğdu. İsmail’in soyundan gelenlerin Arap halkı olduğuna inanılır. Tevrat’a göre Tanrı, İsmail’e soyunun da büyük bir ulus olacağına dair söz verdi.

İbrahim’in ikinci oğlu İshak, Sara 90 yaşındayken doğdu ve o, Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaadin oğluydu. İshak’ın soyundan gelenlerin Yahudi halkı olduğuna inanılır ve onun aracılığıyla Tanrı’nın İbrahim’i büyük bir ulusun babası yapma vaadi yerine getirildiğine inanılır. İshak, İbrahim’in Tanrı’nın emrine itaat ederek neredeyse kurban edeceği oğlu olarak da önemlidir, bu olay, Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’in nihai kurbanının habercisi olarak kabul edilir.

İsrail ve İbrahim
İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban ederken Melek tarafından durdurulması

Yeni Antlaşma’da (İncil’de) İbrahim’in Önemi

Yeni Antlaşma’da, İsa Mesih’ten “İbrahim’in oğlu” olarak söz edilen Matta 1:1 de dahil olmak üzere birçok pasajda İbrahim’den bahsedilir. Galatyalılar 3:6-9’da Pavlus, İsa Mesih’e iman eden herkesin “İbrahim’in oğulları” ve ona verilen vaatlerin mirasçıları olduğunu açıklar. Bu, İbrahim’in mirasının Yahudilerle sınırlı olmadığını, İsa Mesih’e iman eden herkesi kapsadığını göstermesi açısından önemli bir noktadır.

İbraniler kitabında da İbrahim’den bahsedilir, burada imanı ve Tanrı’ya itaati nedeniyle övülür. İbraniler 11:8-19’da, İbrahim’in “daha sonra miras olarak alacağı bir yere gitmesi için imanla çağrıldığı zaman, itaat etti ve nereye gittiğini bilmeden dışarı çıktı” diye yazılır. Bu ayet genellikle imanlıları, sonuç belirsiz olsa bile iman etmeye ve Tanrı’ya itaat etmeye teşvik etmek için kullanılır.

İlahi Dinlerde İbrahim’in Rolü

İbrahim’in öyküsünün bir başka önemli yönü de üç büyük tek tanrılı dinin yani ilahi dinleri atası rolüdür: Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Bu dinlerin tümü, ruhani miraslarının izini İbrahim’e kadar sürer ve hepsi ona bir ata ve ruhani ata olarak büyük saygı gösterir. Bu, Tanrı’nın mesajının evrenselliğini ve nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösterir.

Sonuç olarak İbrahim, hem Tevrat’ın hem de İncil’in önemli bir figürdür. Yahudi ulusunun babası olarak kabul edilir ve Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın İbrahimi dinlerinde bir ata olarak saygı görür. Tanrı’ya imanı ve itaatiyle tanınır ve Tanrı’yı takip etmek isteyen herkes için bir örnektir. Tanrı’nın kendisiyle kurduğu antlaşma, Tanrı ile Yahudi halkı arasındaki ilişkinin temelini atar ve aynı zamanda Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla tüm insanlıkla yaptığı antlaşmaların temelini atar. Oğlu İshak’ı feda etme isteğinin, cömertliğinin ve iki oğlu İsmail ve İshak’ın hikayesi, İbrahimi dinleri şekillendiren dini ve ruhani anlatıda kendi önemine sahiptir. İbrahim’in hikayesi birçokları için bir ilham kaynağıdır ve günümüzde geçerli olmaya devam etmektedir.