Allah’ın Tarihi


Silsile – Yüce Allah insanları aile fertleri olarak yarattı. Sonsuz planlarını birbirinden bereket alan kuşaklar üzerinde sürdürüyor Mısır'dan Çıkış 20:5-6. İnsanlık tarihi bu bakımdan birbirine bağlı olan ve bir feyz zinciri teşkil eden insanların tarihi olarak anlatılıyor 1.Tarihler 1:1-3. Bundan dolayı soyağaçları Kutsal Kitap’ta önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca Yüce Allah’ın kendisi Kutsal bir silsile başlattı.

Yüce Allah, Hz. Adem ve Hz. Havva günaha düştükten hemen sonra kurtarıcı olacak ve Şeytan’ın başı ezecek olan Mesih’in, bir gün kendi ailesinden özel bir şekilde geleceğini açıkladı Yaratılış 3:16. Kutsal silsile bu şekilde başladı.

 

Önemli Basamaklar: İbrahim, Davut, Babil Sürgünü

Bütün insanlık Allah’a başkaldırırken, Allah insanlığı uluslara ve dillere böldü. İbrahim’i çağırıp onun soyundan yeni bir ulus yaratma vaadini verdi. Onun ailesini seçerek, bu şekilde kurtarıcıya giden zincirini sürdürüp bütün uluslara kutsama getireceğini vaat etti Yaratılış 12:1-3, Matta 1:1-2.

Yüce Allah daha sonra bu şekilde ve bu maksat için yarattığı ulusun içerisine, birbirine dayanan ve vahiy basamaklar olan peygamberler aracılığıyla Kurtarıcı Mesih’in gelişini hazırladı Elçilerin İşleri 3:18, Luka 24:26-27. Bu inişli ve çıkışlı serüvenin ve silsilenin içerisinde önemli olan büyük dönüş noktaları, Hz. Davut ve Babil sürgünü olayıdır. Matta 1:17. Hem Davut’a 2.Samuel 7:11-13 hem de özellikle Babil sürgünün döneminde Tanrı Mesih aracılığıyla kurtuluş planını nasıl ve ne zaman gerçekleştireceğini bildirdi Daniel 9:24-26. Günahların, O’nun kurban edilişinden dolayı bağışlandığını Yeşaya 53:1-5, insanlara kalıcı ve yürekleri değiştiren bir feyz verdiğini Hezekiel 36:25-27 gösterdi.

Diri olan İsa Mesih Silsilenin Sonudur

İsa Mesih ile Kutsal silsile son bulur.

Çünkü o çarmıhta öldüyse de, dirildi ve yaşıyor; ölümsüzdür ve öğrencilerini asla öksüz bırakmaz. Bizlere Kutsal Ruh’unu verdiği için O’nu kalp gözleriyle görüyorlar, O’nunla on iki öğrencisi gibi konuşuyor, soru soruyor ve O’nun sesini duyuyoruz Yuhanna 14:16-20, Yuhanna 10:27-30.

İsa Mesih bundan dolayı kendi öğrencilerine kendisinden başka birine baba, üstad gibi ruhsal bir ünvan vermelerini yasakladı. Çünkü kendisi her bir öğrencinin Üstadı ve yol gösterenidir Matta 23:8-10. Silsilenin her bir öğrencinin kalıcı feyz kaynağı olan Kutsal Ruh’un verilişiyle son bulması Tevrat’ta vaat edildi Yeremya 31:34. Kutsal Yasa ve peygamberlik dönemi bu şekilde İsa Mesih’te son buldu Luka 16:16. Çünkü O’nun kurtarışıyla Adem’e vaat edildiği gibi nefsin Egemenliğinin yerine Tanrı’nın Egemenliği insanların yüreklerinde yine kuruldu.

Mesih imanlıları, başka Mesih imanlılarını yetiştirirlerse, onları kendi öğrencileri olarak değil, İsa Mesih’in öğrencileri olarak yetiştirirler Matta 28:18-20.

Silsile ve Dünyanın Sonu

O öğrenciler aracılığıyla Tanrı, dünyanın bütün halklarını sevgiyle çağırdı ve çağırmaya devam ediyor. Bütün halklardan, dillerden, kültürlerden insanlar; İsa Mesih’in öğrencileri olacaktır. İnsanlık tarihinin sonu İbrahime verilmiş vaadin gerçekleşmesiyle ilgilidir Matta 24:14, Vahiy 7:9. Aynı zamanda İsa Mesih’in öğrencileri bütün halklar tarafından zulmedilecek Matta 24:9 İnsanlık tarihin sonu ise Mesih’te olan kurtuluşun tanıklığının gittikçe yayılması, buna rağmen çoğu insan tarafından reddedilmesi, tanıkların ise öldürülmesiyle son bulur Vahiy 6:9-11. Çünkü insanlığın çoğu bilinçli bir şekilde Tanrı’nın İsa Mesih’te sunduğu kurtuluşu reddedecek. Bunu İsa Mesih gibi zulme katlanan tanıkları imha etme çabasıyla beyan etmiş olacak.

Esen kalın.