Tarikat ve Davet


Ses Nedir?

1.İnsan da nedir?

Tanrı insanı yaratırken onu “kendi suretinde” yarattı. #Yaratılış.1:27|. Özel olarak onu yaratırken burnuna “soluğunu üfledi” #Yaratılış.2:7|. Soluk üflemek samimi, şefkatli, dokunuş içeren bir ifadedir. Tanrı kendisi ile insan arasındaki ilişki bu şekilde düşündü. Tanrı aynı zamanda bütün dünya insanın egemenliği altına koydu: #Yaratılış.1:28| ve ona ve sadece ona yaratığını anlama (ad verme) kabiliyetini verdi. #Yaratılış.2:19-20|, o bakımdan onu kendinin halifesini yaptı.

İnsan Tanrı’nın yaratığıdır. Tanrı onu yarattı. Tanrı ve onun yaratılışı Kutsal Kitap’a göre birbirinden apayrı #Yeşaya.29:16|, #Yşa.45:9|. Çünkü Yaratan yaratıkla o anlamda kıyaslanmaz #1Samuel.2:2|. Ancak şu şekilde kıyaslanabilir: #Mezmurlar.94:8,9|.İnsan’nın Tanrı gibi olması ya da olabilmesi Şeytan’ın en önemli yalanıdır #Yaratılış.3:5|. O bakımdan insanın Allah’ın tecellisidir, her insanda Allah var, sen Allah gibisin, ya da sen Allah’sın demesi Şeytanın ilk yutturduğu yalanın uzantısıdır.

#Mez.8:3-4| #Yşa.2:22|, #Zeb.144:3-4| ayetlerine göre şunu da demeliyiz: İnsan diğer yaratıklara göre ne ki, Tanrı onunla ilgilensin. Allah onu hesapların çok dışında bir şekilde sevdiğinden dolayı onun bir değeri var, onun dışında bir değeri yoktur, insan yanlış düşünmesin.

Ama Tanrı insanı hesapların dışında tutkulu bir şekilde sevdiğinden dolayı, insanın düşüşünden sonra bile insanlık tarihini bitirmedi. Çünkü başlangıçtan beri onun kurtuluş ve Mesih fikri vardı: #Yar.3:15|, insanı yaratmadan önce onu kurtarmak için plan yaptı #Ef.1:4|. Yaratılmamış biricik Oğlunu insanların günahları için feda etmesini kararlaştı #1Pe.1:20| #Va.13:8| Bundan dolayı bir dünya ve insanlık tarihi vardır, yoksa onun bir anlamı olmazdı.

2.İnsanın İçindeki Tanrısal Sesler

2.1. Doğanın Işığı #Romalılar.1:19-21| İnsanlar doğada bir Yaratanın varlığını ve yüceliğini ve kendileri üzerine egemen hakkını idrak ediyorlar. Ama bu şekilde Tanrı’nın kimliğini bilemezler #Yuhanna.1:18|, Tanrı onlar için “bilinmeyen” kalıyor: #Elçilerin İşleri.17:23|.

2.2. Vicdanın Sesi #Romalılar.2:14-16|. İnsanların hepsi kendi vicdanların içerisinde Tanrı’nın Yasanın gerektirdiklerini biliyorlar. Ve insanların hepsi bu bilgiye göre yaşamıyor, bildiği doğruluklara aykırı yaşıyor ve bundan dolayı günahkardır, Tanrı’nın Yargı gününde diyemezler ki: Biz bilmedik bundan dolayı suçlu değiliz. Hayır her insan doğru bildiklerine aykırı yaşıyor, başka insanları yargılıyor ama aynısını yapıyor. Ama Tanrı’nın Yasasını bilmek onun kimliğini bilmek demek değildir.#Yuhanna.1:9-10|, #Yuhanna.18:37|.

Bu dünyada 2000 sene önce yaşayan Nasıralı İsa Tevrat’ın vaat edilmiş Mesih idi. Ama aynı zamanda her şeyi onun aracılığıyle yaratıldı #Yuhanna.1:3|, her şey onun için yaratıldı #Koloseliler .1:16-17|. Her insan içinde günahlarından, utancından, kötülükten arındırılmasını, Tanrı ile derin ve karşılıksız sevgiye dayalı bir ilişki arzu eder. Her insan içinde derin bir değer hisseder, o değere göre sevilmek istiyor. Hakikatı ararken vicdanında Nasıralı İsa’nın ölümü ve dirilişinde sunulduğu mesajı duyduğunda hakikat orada olduğunu sezer. O müjde o bakımdan insanın vicdanına söyleniyor #2Korintliler.4:2|.

İnsanları müjdeye götüren onun mantıklı olması, akla uygun olması ya da duygusal bakımından uygun olması değil, vicdanlarında onun doğru ve günah problemine adil ve merhametli bir cevap vermesidir. #Yuhanna.3:18-21|. Müjdenin reddedilmesinin arkasında en önemli sebep kötülükten ve özellikle gururundan vazgeçmeyi istememektir.

Her insan içinde sonsuzluk özlemi ile doldurulmuş. Kendi hayatının varolmasının ötesine giden bir mana arıyor. Ama o mana kendi imkanlar ile bulamaz.

2.5. Bu Seslerin Değerlendirilmesi

Bu sesler dağıtılmış birer sırdar kağıt parçası gibi. İnsan onları görürse, duyarsa şaşırıyor.
“İnanılmaz bir değerim var ama bu dünyada hiç kimse bana buna göre davranmaz”
“Hayatım sonludur ama sonsuzluk arıyorum, bir türlü yaşamak ve bir gün toz olmakla yetinemem”
“Bu dünya adil değildir ama bir gün adalet olmalıdır”
“Biri beni tanıyor, biri beni düşünüyor, biri her şeyin arkasındadır”
diye anlıyor, aramaya başlıyor. Bu sesler Tanrı’nındır ve her insana verilmiş olan mesajlardır. Ama kağıt parçalar gibi onlar kağıt parçaları yazan değildir, sadece onun mesajıdır. Ve o mesajlar daha önce gördüğümüz gibi Şeytan tarafından da kullanılır ve çarpıtılır.

2.6. Bu Seslerin Sınırı

Hiç bir insan Tanrı’nın kimliğini bu seslerden dolayı bilemez #Yu.1:18|. Hatta hiç bir insan bu şekilde Tanrı’nın egemenliğini bu şekilde göremez, nefsin egemenliğinden kurtulamaz #Yu.3:3|. Hiç bir insan Tanrı’ya sırf bu seslere dayanarak gelemez, yol bulamaz, hakikati bilemez, hakiki hayatını bulamaz, ruhsal ölümden kurtulamaz #Yu.14:6|. Onun için Tanrı kendi Kelamını gönderdi, kendi adını, kimliğini onun aracılığıyla bildirdi. #İbraniler.1:1-3|, #Yuhanna.1:18|.

2.7. Bu Seslerin Hedefi

Ama insan ipuç alıyor, o “kağıtlar” onu Mesih’i aramaya yöneltiyor. Samimi bir şekilde ararsa, verilen o bilgilerin doğrultusuna giderse, Tanrı onu Mesih imanlılara yöneltecek, Çünkü onlara Mesih’ten tanıklık vermesinin görevini verdi #Elçilerin işleri.1:8| ve İncil bundan dolayı yazdırdı #Yuhanna.20:31|. Mesih’i bulmak ve onu ölümünde (elindeki ve böğründeki yaralar onları simgeler) günahlar için bağışlama bulmak o bakımdan onun öğrencilerini bulmaya bağlıdır #Yuhanna.20:20-23|, Tanrı ona göre onlara o sorumluluk verdi ve onlarla ve sadece onlarla işbirliği yaparak insanlara kurtuluş mesajını sunuyor. Kurtuluş ve hakikat belirli bir fikir sistemi ya da ibadet sistemi değildir, çarmıha gerilmiş İsa Mesih’e ve onun İncil’de anlattığı kurtuluşa bağlıdır. #Elçiler.4:11-12|, #Galatyalılar.1:4-8|.

2.8. Sesler ve Tanrı’yı Bulmak

Tanrı ve onun kimliğini hiç bir insan düşünerek, doğaya bakarak, ibadet ederek bulamaz. Çünkü her insan ruhsal bakımından doğuştan kördür, ruhsal bakımından günahlarından ve Adem’den aldığı günahkarlığından dolayı ölüdür. #Ef.2:1|, #Zeb.51:5|. Tanrı’nın ta kendisi bir insanı şahsen dokunmazsa, şahsen onunla konuşmazsa, o insan onu bulamaz #Yu.6:44-45|. İnsanın aklı onun için yetmez. Müjde doğal insan için bir saçmadır: #1Ko.2:14|. Tanrı bir insanı kendi Ruh’uyla dokunuyorsa ancak o zaman onu bulabilir, o ölümden diriltilebilir, verilmiş olan müjdeyi anlayıp Mesih’i Rab olarak kabul edebilir #1Ko.12:3|. İşte hakikatini bilmek için insan Tanrı tarafından Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğmalıdır #Yu.1:12,3:3,5|. İnsan müjdeyi duyup, İsa Mesih’in adına ve kurtuluşuna iman ederse o yeni doğuş oluyor. #Yuhanna.1:12-13,3:16| O sürecin içerisinde insanın imanı ve Tanrı’nın Ruh ile dokunuşu içiçedir.

2.9. Kutsal Ruh’un Sesi


Kutsal Ruh’un sesi doğal bir insan duymaz #1Ko.2:14|. Çünkü birkaç istisna hariç hiç bir insan Kutsal Ruh ile bu dünyaya gelmedi, onu ancak daha sonra Mesih’ten alabilir. #Yu.14:16-17|. Kutsal Ruh’u veren ancak Mesih’tir ve Mesih onu ancak çarmıhta günahımızın bedelini ödediğinden dolayı verebilir #Yu.7:37-39| #Yu.16:7|. İsa Mesih’in Mesihliği onunla ilgilidir, çünkü o “Kutsal Ruh” ile vaftiz edendir #Mat.3:11|, Tevrat’ın ve Zebur’un yeni ahit vaatlerini bu şekilde yerine getirendir: #Zeb.51:10|,#Hezekiel.36:25-27|.
Kutsal Ruh o bakımdan her Mesih imanlının, yani yeniden doğmuş olan insanın içerisinde Mesih’in sesidir. #Yu.14:16-20|, #Yu.10:26-28|. Kutsal Ruh’un sesi duyuyorlar ve bazen de zorlarlarsa, Kutsal Kitap’a dayanarak onun sesi yanlış seslerden ayırt edebiliyorlar, Kutsal Kitap bunun için de verildi #Yu.17:17|, #2Timoteos.3:16-17|

3. Tanrısal Olmayan Sesler


3.1. Şeytan’ın Sesi

Daha önce gördüğümüz gibi ilk insanlar Şeytanın sesini duyup, günaha düştüler. Çünkü onlar Tanrı gibi olmak istediler ve Şeytan onlara öyle bir yalan da sundu. O gün bugündür. Şeytan her insanın ruhsal babasıdır ve aynı zamanda yalanın babasıdır #Yu.8:44|. Şeytan’ın yalanları sık sık tanrısal gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir, ilk bakışta dindar gözüken ifadelerdir #2Ko.11:14|. Yalanlar aracılığıyla insanları hapseder, yanlış fikirlerin içerisinde bağlıyor. #Yu.8:31-32|.

Her insan içinde iblisin sesini duyuyor ama gerçeğini arıyor. Mesih ise Şeytanın eserlerini imha etmek için geldi #Yu.10:10| #1Yuhanna.3:8|.3.2. Yüreğin Sesleri
Her insanın yüreğinin sesleri var. İnsanın yüreği gençlikten beri kötü ve yanlış fikirler ile doludur. #Yar.6:5|, #Yar.8:21|.
İnsan her zaman yüreğinde farklı ve ters sesler duyuyor ve aldatıcı fikirleri duyuyor. #Yer.17:9|. Tanrı onu kendi Ruh’uyla ve sözüyle iyileştirecektir. #Yuhanna.17:17|, #Yeremya.31:31-34|. Buna rağmen her yüreğin içerisinde de tanrısal sesler ve fikirler de var, onlara daha önce baktık.

Esen Kalın.